Official partner van Bol.com

Levering aan consumenten van De Welpenhoeve:

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ·

 1. Ondernemer: Vakantieopvang De Welpenhoeve, verderop aangeduid als De Welpenhoeve, zijnde de leverancier die producten en/of diensten op afstand aanbiedt;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de Ondernemer;
 3. Professionele wederpartij: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de Ondernemer;
 4. Wederpartij: zowel de Consument als de Professionele wederpartij;
 5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 6. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Wederpartij en Ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 7. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Dag: kalenderdag;
 10. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Artikel 2 – Identiteit van de Ondernemer.

Richard en Karin de Leeuw

Vakantieopvang De Welpenhoeve

Crullsweg 4

7694 TA Kloosterhaar

Tel.: 0523-241255/06-22064775

KvK nr.: 05077231

BTW nr.: NL 821961123B01

Rabobank: 381386295

IBAN: NL49RABO 0381386295

BIC: RABONL2U.

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van De Welpenhoeve zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
 2. Door een bestelling bij De Welpenhoeve te plaatsen gaat u akkoord met deze Voorwaarden.
 3. Van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht.
 4. Alle rechten en aanspraken die in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van De Welpenhoeve gelden ook ten behoeve van eventueel door de Welpenhoeve ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 4 - Aanbiedingen

 1. Aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, een Overeenkomst op afstand komt dus eerst tot stand zodra de ondernemer de order heeft geaccepteerd (lees: bevestigd ).
 2. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Ondernemer niet.

Artikel 5 - Overeenkomsten

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4 van deze algemene voorwaarden, tot stand op het moment dat Ondernemer de bestelling accepteert.
 2. Indien de Wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Wederpartij nog van de overeenkomst af zien.
 3. De Ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6 - De prijs

 1. Prijzen zoals genoemd op de Website zijn inclusief BTW, evenals inclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen zijn exclusief verzendkosten. Tenzij uitdrukkelijk aangegeven. Deze worden Klant in rekening gebracht gedurende de Bestelprocedure.
 2. Als de prijzen van de aangeboden artikelen en diensten stijgen in de periode tussen het moment dat u bestelt en de uitvoering van de bestelling door De Welpenhoeve, heeft u het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door De Welpenhoeve

Artikel 7 - Reclames en aansprakelijkheid (herroepingsrecht)

 1. Controleer de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst. Eventuele gebreken dient u uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan De Welpenhoeve te melden. Indien u dit gebrek wilt reclameren dan mag u het geleverde product op geen enkele wijze meer gebruiken.
 2. Als is aangetoond dat een artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft De Welpenhoeve de keuze het artikel tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw exemplaar dan wel de factuurprijs plus daarvoor betaalde verzendkosten terug te betalen. Terugbetalen vindt plaats binnen 30 dagen na het schadevrij retour ontvangen van het product.
 3. Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende tenminste veertien (14) werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de klant.
  De kosten voor het retourneren zijn voor de consument.

Tijdens deze termijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de Welpenhoeve retourneren, conform de door De Welpenhoeve verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De Klant heeft het recht de geleverde Zaken binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst, zonder opgaaf van redenen terug te sturen naar De Welpenhoeve mits:

- Het product is zichtbaar gebruikt maar nergens beschadigd: 25% van de aankoopkosten om product terug in nieuwe staat te brengen.

- Schade aan onderdelen: 50% van de aankoopkosten

 1. De herroeping geldt als ontbindende voorwaarde waarbij de Klant recht heeft op teruggave van wat al betaald is.
 2. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de levering van diensten waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de Wederpartij is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht in overeenstemming met specificaties van de consument;

b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d) die snel kunnen bederven of verouderen;

Artikel 8 - Conformiteit, garantie en aansprakelijkheid

 1. De Ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie. De garantie kan uitsluitend worden ingeroepen door de eerste eigenaar.
 3. De Ondernemer is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Wederpartij of anderen, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van de Ondernemer of haar leidinggevenden. De Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.
 4. Indien de Ondernemer, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor of in samenhang waarmee de schade is veroorzaakt.
 5. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien sprake is van normale slijtage en verder in de volgende gevallen (zie hiervoor ook de garantiebepalingen):

- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van de Ondernemer of de fabrikant zijn verricht;

- indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;

- indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

- indien gebreken het gevolg zijn van onjuist gebruik of onvoldoende onderhoud;

- indien beschadiging is ontstaan door gedragingen die in de risicosfeer van de Wederpartij liggen, zoals maar niet beperkt tot situaties waarin sprake is van opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid in of bij de omgang met het product door de Wederpartij.

 1. De Wederpartij is gehouden de Ondernemer te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen de Ondernemer mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Wederpartij dienen te komen. De Wederpartij is – tenzij door de Ondernemer anders wordt aangegeven - verplicht het product aan de Ondernemer te retourneren, om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard, verplicht de Ondernemer zich tot reparatie of het leveren van een gelijkwaardig product, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 9 - Levering / uitvoering en eigendomsvoorbehoud

 1. De Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Wederpartij aan Ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van wat hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 14 dagen, uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Wederpartij hiervan uiterlijk binnen 5 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de Ondernemer het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 4. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de Ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen is het herroepingsrecht niet uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de Ondernemer.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de Wederpartij bij de Ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Alle geleverde producten blijven uitsluitend eigendom van de Ondernemer, totdat de Wederpartij de koopprijs of alle andere bedragen samenhangende met de koop/verkoop en levering van het product volledig aan Ondernemer heeft voldaan.
 7. Zolang de eigendom van de zaken niet zijn overgegaan, mag de Wederpartij de producten niet verpanden of bezwaren met rechten van derden, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. De Professionele wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van de Ondernemer mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die zij uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.
 8. De Wederpartij is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd zorgvuldig en gescheiden c.q. herkenbaar als eigendom van de Ondernemer te bewaren.
 9. De Ondernemer is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de Wederpartij aanwezig zijn terug te nemen indien de koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, of dreigt te gaan verkeren. De Wederpartij zal de Ondernemer ter uitoefening van zijn rechten uit hoofde van het eigendomsvoorbehoud de vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en gebouwen. De in de leden 6 t/m 9 opgenomen bepalingen laten de overig rechten van de Ondernemer onverlet.

Artikel 10 - Betaling

 1. De klant kan de verschuldigde bedragen voldoen door middel van elektronische vooruitbetaling (optie: via iDEAL tijdens Bestelprocedure).
 2. De Wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Ondernemer te melden.
 3. Indien de Wederpartij tekortschiet in de nakoming van haar (betalings)verplichtingen ten opzichte van Ondernemer is zij verplicht de dientengevolge door de Ondernemer te lijden schade, evenals buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De buitengerechtelijke kosten voor aanmaning zijn telkens tenminste 50 euro (na verstrijken van de eerste herinneringstermijn) en exclusief eventuele overige redelijke buitengerechtelijke invorderingskosten, van een professioneel incassobureau of deurwaarder en de eventuele redelijke kosten van juridische bijstand en/of proceskosten.

4.Bij afhalen van producten kan er contant worden betaald bij de Ondernemer.

Artikel 11 - Overmacht

 1. In geval van overmacht is de Ondernemer niet gehouden haar verplichtingen ten opzichte van de Wederpartij na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen ten opzichte van de Wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 12 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Ondernemer, nadat de Wederpartij de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij de Ondernemer ingediende klachten worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een

indicatie wanneer de Wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement waar De Welpenhoeve haar zetel heeft.

Artikel 14 Overige bepalingen

De Welpenhoeve is te allen tijde bevoegd onderhavige Algemene Voorwaarden aan te passen. Lopende Overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene Voorwaarden onder de oude overeengekomen voorwaarden worden nagekomen.

Artikel 15 - Privacy policy

Privacy

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is conform de nieuwe Europese wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018van kracht wordt. Dit beleid is van toepassing op alle diensten van De Welpenhoeve. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van de Welpenhoeve of die van een derde partij en bewaard conform de wettelijke bewaartermijn. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van de Welpenhoeve of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Social Media

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“sharen”) op sociale netwerken als Facebook etc.

Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook zelf afkomstig is.

Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens

U heeft het recht te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om uw adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

Meer informatie over cookies?

Op de volgende website kunt u meer informatie over cookies vinden: Cookierecht.nl Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaringCookierecht.nl. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.